Sudionici

Massimo de Angelis je profesor političke ekonomije i razvoja na Sveučilištu Istočni London te utemeljitelj i urednik web časopisa The Commoner. Autor je knjige The Beginning of History (London, Pluto press, 2007), a trenutno radi na monografiji o kritičkoj teoriji zajedničkih dobara.

Michel Bauwens je osnivač Fondacije za peer-to-peer alternative. U suradnji s globalnom skupinom istraživača istražuje problematiku peer-to-peer oblika proizvodnje, upravljanja i vlasništva. Zajedno s Frankom Theysom koproducirao je trosatni televizijski dokumentarac Technocalyps, a sa Savinom Salvaggiom dvosvešćane studije o antropologiji digitalnog društva. Trenutno je suradnik na Sveučilištu u Amsterdamu i vanjski stručnjak pri Papinskoj akademiji društvenih znanosti (2008. i 2012.). Član je upravnog odbora Saveza međunarodnih asocijacija (Union of International Associations), kolumnist engleske Al Jazeere te jedan od osnivača istraživačke organizacije Commons Strategy Group. Michel trenutno živi u Čijang Maju u Tajlandu.

Danijela Dolenec predaje koparativnu politiku i metodologiju društvenih znanosti na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Magistrirala je na London School of Economics (2005.), a daktorirala na političkim znanostima na EiTH u Zürichu. Njen primarni interes za postkomunističku demokratizaciju razvio se tijekom njenog boravka kao Fulbrightove stipedistice na Harvardu (2007/2008.). Prethodno je objavljivala radove o temama kao što komodifikacija europskih visokoobrazovnih sustava i europeizacija postkomunističkih stranačkih sustava, a njen najrecentniji rad je studija grupe autora o održivom razvoju Trebamo promjenu (Domazet, Dolenec i Ančić, 2012.).

Trevor Evans doktorirao je ekonomiju na Sveučilištu u Londonu. Godinama je radio u Regionalnom centru za ekonomska i socijalna istraživanja u Managvi u Nikaragvi, a profesor je ekonomije na Berlinskoj visokoj školi za ekonomiju od 2006. Član je koordinacijskog odbora organizacije Europski ekonomist za alternativnu ekonomsku politiku u Europi.

Pippa Gallop koordinator istraživanja pri CEE Bankwatch Network (www.bankwatch.org), nevladinoj organizaciji koja radi na sprječavanju negativnih ekoloških i socijalnih učinaka europskog razvojnog financiranja, nadasve Europske banke za obnovu i razvoju, Europske investicijske banke i Eruopskih strukturnih i kohezijskih fondova. U sklopu tog rada istražuje o javno-privatnim partnerstvima o čemu je objavila izvještaj Bez obzira na bilancu (Never Mind the Balance Sheet) (2008.) i recentnije Precijenjeno i zajamčeno: skriveni troškovi javno-privatnih partnerstava (Overpriced and Underwritten: The hidden costs of public-private parnterships). Pored rada za Bankwatch, Pippa je ekološka aktivistkinja već preko petnaest godina i trenutno je angažirana u Zelenoj akciji i Parkticipaciji.

Usrual Huws je profesorica rada i globalizacije na Sveučilištu u Hertfordshireu i direktorica konzultantskog poduzeća za socijalna i ekonomska istraživanja Analytica. Urednica je znanstvenog časopisa Work Organization, Labour and Globalization. Proteklih 25 godina provodi pionirska istraživanja o ekonomskim i socijalnim utjecajima tehnoloških promjena, premještanju radnih mjesta uslijed upotrebe telekomunikacija i promjenama u međunarodnoj podjeli rada. Autorica je studije The Making of a Cyberteriat: Real Work in a Virtual World (New York, Monthly Review Press, 2003.). Kao međunarodno priznata stručnjakinja za pitanja međunarodnog outsourcinga rada sastavila je brojne izvještaje za međunarodna i nacionalna vladina tijela te napisala ili uredila više knjiga i članaka namijenjenih široj publici.

Mario Iveković je predsdjednik Novog sindikata. Novi sindikat je osnovan 2002. godine i u samom nazivu odredio se da će biti drukčiji od ostalih sindikata u pristupu sindikalizmu i metodama rada. Već u početku svojega djelovanja mnogi su ga prepoznali kao sindikat budućnosti koji je iskočio iz klišea ostalih sindikata u Republici Hrvatskoj. U samo nekoliko godina postojanja postao je prepoznatljiv po svojoj otvorenoj i beskompromisnoj borbi za prava radnika, polazeći od načela: radnik je taj od kojega sve počinje. Polazeći od činjenice da je Sindikat radnička organizacija koja se bori za temeljna radna, socijalna i sindikalna prava, za poštovanje načela vladavine prava (konvencija, zakona, kolektivnih ugovora), a za one koji isto ne poštuju – veće sankcije (učinkovitiju Inspekciju rada i pravosuđe), te pravednu raspodjelu tereta krize, Novi sindikat se legalnim metodama bori za prava i interese svojih članova. Novi sindikat je udružen u Hrvatsku udrugu sindikata. Organiziran je prema grupacijama. Tako danas sa svojih cca 4 000 članova pokriva 16 raznih djelatnosti. U tvrtkama djeluje putem sindikalnih povjerenika koji imaju ulogu kontakta između sindikata i članstva. O pravima radnika iz rada i radnih odnosa brine stručni tim od 4 profesionalne osobe (predsjednik, glavni tajnik, pravni savjetnici), a članstvu su na raspolaganju i usluge Ureda sindikalne središnjice Hrvatske udruge sindikata , te odvjetničkog ureda. U svom sindikalnom djelovanju Novi sindikat je bez političke boje i konotacije, koncentriran isključivo na promicanje radničkih interesa: poštivanje odredbi Zakona o radu i kolektivnih ugovora sa bespoštednom borbom s poslodavcem za redovnu zaradu za svaku vrstu rada, redovne uplate svih doprinosa od strane poslodavca, pravo na godišnji odmor, dobre uvjete rada, sigurnost na radnom mjestu, zaštita majčinstva, ravnopravnost spolova itd.

Dmytri Kleiner kao softverski programer radi na projektima koji preispituju političku ekonomiju interneta i ideal radničke samoorganizacije proizvodnje kao oblik klasne borbe. Rođen u SSSR-u, odrastao u Torontu, živi u Berlinu. Osnivač je kolektiva Telekommunisten koji radi na razvoju internetskih i telefonskih usluga. Povremeno radi umjetničke projekte koji ispituju načine kako su društveni odnosi prožimlju komunikacijske tehnologije, projekte poput deadSwapa (2009.) i Thimbla (2010.). Autor je Telekomunističkog manifesta koji je 2010. godine objavio Institut za mrežne kulture iz Amsterdama.

Ugo Mattei je profesor Međunarodnog i kompartivnog prava na Kalifornijskom sveučilištu u San Franciscu i redovni profesor građanskog prava na Sveučilištu u Torinu. Akademski je koordinator Međunarodnog sveučilišnog koledža u Torinu, radikalno nove visokobrazovne institucije u kojoj se kritički pristupa pitanjima zakona i financija u globalnom kapitalizmu. Kolumnist je talijanskog dnevnog lista Il Manifesto. Nedavno je svoj istraživački rad usmjerio na proučvanje zajedničkih dobara. Trenutno zajedno sa Saki Bailey i Filippom Valguarnerom vodi projekt o zajedničkim dobrima u sklopu projekta Zajednička jezgra europskog privatnog prava. Zajedno s Laurom Nader autor je monografije Plunder. When the Rule of Law is Illegal (Blackwell, 2008.).

Yann Moulier Boutang je član uredništva francuskog tromjesječnog časopisa MULTITUDES, profesor na Tehnološkom sveučilištu u Campiegneu, zamjenik ravnatelja Laboratoire Costech i profesor na Visokoj školi za umjetnost i dizajn u Saint-Étienneu. Značajnije knjige: Althusser une biographie (Grasset, 1992.), De l’esclavage au salariat (PUF, 1998.), Le capitalisme cognitif (Éditions Amsterdam, 2007), L’abeille et l’économiste (Carnets Nord, 2010.).

Martin Pigeon je istraživač i aktivist pri briselskoj organizaciji Corporate Europe Observatory, čija je misija da iznosi na vidjelo i dovodi u pitanje privilegiranost i politički utjecaj koje korporacije imaju u EU. Primarno radi na pitanjima vodoopskrbe, ali i pitanjima poljoprivrede i istraživačkih politika. Uključen je u djelovanje drugih pokreta za socijalnu i ekološku pravdu koji djeluju u Bruxellesu.

David Price je viši istraživački suradnik pri Centru javnog zdavlja i primarne njege Medicinskog fakulteta sveučilišne bolnice Barts and the London pri sveučilištu Queen Mary u Londonu. Već više godina radi na istraživanjima o javno-privatnim partnerstvima i autor je brojnih članaka o utjecajima međunarodnog ekonomskog zakonodavstva na politike javnog zdravlja i reformu zdravstva u britanskom zdravstvenom sustavu. Suradnik je pri Centru za međunarodnu politiku javnog zdravstva na Sveučilištu u Edinburghu i Odjelu za politiku javnog zdravstva pri University College London.

Emil Jurcan i Iva Marčetić članovi su Pulske grupe. Pulska grupa je neformalna skupina koja od 2005. godine djeluje u Puli s ciljem prepoznavanja, prisvajanja i obrane zajedničkih prostora grada. Pristupaju gradu kao polju konflikata u kojima vide vrijedan potencijal za stvaranje pravednijeg životnog okoliša. Članovi grupe također djeluju kroz građansku inicijativu za Muzil, Društvo arhitekata Istre i zadrugu Praksa.

Teodor Celakoski član je Prava na grad. Pravo na grad djeluje kroz zagovaranje i javne kampanje protiv ekonomske eksploatacije prostornih resursa, korupcije javne uprave koja pogoduje privatnom na uštrb javnog interesa i isključivanja građana iz procesa prostornog planiranja u gradu Zagrebu i Hrvatskoj. Inicijativa je proizašla iz suradnje organizacija civilnog društva koje djeluju u polju kulture i mladih, a kasnije je i formalizirana kao nevladina udruga. Sve aktivnosti Prava na grad provode se u suradnji sa Zelenom akcijom, jednom od najvažnijih ekoloških organizacija u Hrvatskoj. Tijekom proteklih pet godina Pravo na grad je organiziralo čitav niz protestnih akcija u cilju izgradnje javne svijesti o devastacijama i korupciji u procesima prostornog planiranja u gradu Zagrebu, mobilizirajući građane protiv projekta “Cvjetni” u pješačkoj zoni (Cvjetni trg i Varšavska ulica), kao i drugih primjera devastirajućeg upravljanja prostorom. Nakon završetka kampanje “Ne damo Varšavsku!”, Pravo na grad usmjerilo je svoje napore na pomaganje sličnim inicijativama građana, aktivista i radnika poput Kamenskog, Inicijativa za Marjan, Srđ je naš!

Dušica Radojčić, Zelena Istra / Green Istria (Hrvatska) – Rođena 1963., srednju školu (novinski izvjestitelj) završila u Puli, diplomirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i 1985. stekla titulu diplomirana politologinja. Nakon 12 godina provedenih u Italiji i Španjolskoj, 1997. vraća se u Hrvatsku gdje do 2002. godine radi kao voditeljica marketinga studija za dizajn i vizualne komunikacije Fabrika. Od 2002. predsjednica je udruge za zaštitu okoliša Zelena Istra, u kojoj je od 2004. zaposlena kao voditeljica Programa jačanja uloge javnosti u okolišnom odlučivanju. Za njenog je mandata udruga bazirana na radu volontera prerasla u organizaciju koja zapošljava profesionalce i svrstava se među najutjecajnije udruge za zaštitu okoliša u zemlji. Njeno glavno područje interesa je procjena utjecaja na okoliš i sudjelovanje javnosti u odlučivanju o okolišnim pitanjima, za što je pohađala brojne tečajeve i treninge u zemlji i inozemstvu. Članica je Međunarodne organizacije za procjenu utjecaja (IAIA) i do-predsjedavajuća Sekcije za sudjelovanje javnosti u periodu od 2007.-2008. Uspješno je aplicirala i provela brojne projekte s područja sudjelovanja javnosti, procjene utjecaja na okoliš, gospodarenja otpadom i zaštite prirode te pružila podršku mnogim građanskim inicijativama.

Davor Rakić. Rođen sam 11.10.1962. u Đakovu. U Kutini živim i radim od 1972. godine. Završio sam srednju matematičko-informatičku školu u Kutini (Šuvarica). Radim u Petrokemiji od 1987. godine na raznim radnim mjestima u Sektoru Informacijskih tehnologija. Trenutno sam na radnom mjestu Programer-Instruktor i radim na uvozno-izvoznim i špediterskim aplikacijama. Član sam Samostalnog sindikata EKN-a Hrvatske od njegovog osnutka (www.ekn.hr). EKN je granski sindikta u SSSH (www.sssh.hr). Aktivno se bavim sindikalnim radom od 1998. godine. Sada sam zamjenik Glavnog povjerenika podružnice EKN-a u Petrokemiji Kutina. To je inače najveća podružnica ovog sindikata (oko 1700 članova). Aktivni sam sudionik svih događanja u Petrokemiji od 1998. godine do danas.

Pablo de Soto je arhitekt i umjetnik. Deset godina bio je osnivač i dio užeg tima projekta hackitectura.net. Urednik je dviju knjiga: Fadaiat, Freedom of movement, freedom of knowledge Situation Room, designing a prototype of a citizen Situation Room. Jedan je od autora monografije Critical Cartography of the geopolitical territory of the Straits of Gibraltar. Vodio je radionice iz kartografije na četiri kontinenta, uključujući i radionice Cartografiando Gaza i Mapiranje zajedničkih dobara Atene i Istanbula. Radi doktorat na Federalnom sveučilištu u Rio de Janeiru istražujući temu “Biomoć i biopolitika u doba Fukushime”.

Felix Stalder predaje teoriju medijskog društva na Visokoj školi za umjetnost i dizajn u Zürichu, Odjelu za medijske umjetnosti. Godina već preispituje dinamike susreta kulture, tehnologije, politike i drugih polja. Dugogodišnji je moderator Nettime mailing liste, kao i član upravnog odbora bečkog Instituta za nove kulturne tehnologije, s kojom je nedavno suorganizirao konferenciju Duboko pretraživanje (Deep Search). Posljednjih godina objavio je knjige: Open Cultures and the Nature of Networks (Frankfurt: Revolver, 2005.), Manuel Castells and the Theory of the Network Society (Polity Press, 2006.), Cultures and Ethics of Sharing (Innsrbruck University Press, 2012.) i Vergessene Zukunft (transcript Verlag, 2012.). Njegovi tekstovi mogu se naći na http://felix.openflows.org.

STEALTH.unlimited je arhitektonska praksa koja djeluje na relaciji Rotterdam-Beograd, a pokrenuli su je Ana Džokić i Marc Neelen. U svom radu povezuju urbanistička istraživanja, prostorne intervencije, kuriranje i kulturni aktivizam – ne bi li mobilizirali potencijale kolektivnog stvaranja urbanog prostora i kulture. Nakon niza projekata i istraživanja diljem Europe proteklih godina, ove godine vode program “U potrazi za zajedničkim temeljem” na odjelu za arhitekturu na Kraljevskom institutu za umjetnost u Stockholmu.

Asbjørn Wahl savjetnik pri Norveškom savezu javnih i komunalnih zaposlenika i predsjednik upravnog odbora norveške organizacije Kampanja za socijalnu državu. Također je potpredsjednik Sekcije radnika u cestovnom prevozu pri Međunarodnoj federaciji transportnih radnika i predsjednik Radne skupine o klimatskim promjenama pri toj federaciji. Član je i koordinacijskog odbora Foruma socijalna Europa, neformalne mreže progresivnih sindikalista u Europi, i djeluje u radu mreže Rad i globalizacija. Kao povjesničar i sociolog po obrazovanju objavio je brojne članke i knjige u Norveškoj i svijetu. Nedavno mu je izašla knjiga The Rise and Fall of the Welfare State (Pluto Press, London, 2011.).

Mislav Žitko (1982.) završio Filozofski fakultet u Zagrebu, suosnivač Centra za radničke studije. Aktivan u Sindikatu visokog obrazovanja i znanosti Akademska solidarnost. Dosad objavljivao radove iz područja političke ekonomije i politike obrazovanja.

Moderiraju:

Vladimir Cvijanović

Stipe Ćurković

Marko Kostanić

Jovica Lončar

Tomislav Medak

Dubravka Sekulić

Odgovori